تعرفه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی در سال 94 ابلاغ شد

تهران - ایرنا -معاون اول رییس جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی و هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیات وزیران که درمورد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1394 است به شرح زیر است:

الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی:

1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار(000ر92) ریال

2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-phD (000ر115) ریال

3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیب و متخصص روانپزشکی (000ر138) ریال

4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (000ر166) ریال

5- کارشناس ارشد پروانه دار (000ر78) ریال

6- کارشناس پروانه دار (000ر64) ریال

تبصره - تعرفه های ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و خیریه نیز لازم الاجرا است.

ب- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ویزیت اعضای هیات علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشکی دارای دکترای تخصصی (PhD) هیات علمی و غیر هیات علمی تمام وقت جغرافیایی بر مبنای آیین نامه نحوه پرداخت دو کای اعضای هیات علمی و پزشکان درمانی تمام وقت (ابلاغیه شماره 242303 مورخ 23/12/1393 شورای عالی بیمه سلامت کشور) است.

براساس این مصوبه، آیین نامه نحوه پرداخت دوکا برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی از نظر رعایت ضوابط دوکا و نیز برای تمامی سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی جهت پرداخت اسناد ارسالی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاهی لازم الاجرا است.

تبصره 1- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد تعرفه های مصوب در جزء(الف) می باشد و مبنای پرداخت بیماران برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) است.

تبصره 2- اعضای هیات علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشکی دارای دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی بصورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

ج- ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی :

1- ضریب تعرفه دندانپزشکی (500ر4) ریال

2- ضرایب ریالی کای تمامی خدمات و مراقبت های سلامت در بخش دولتی (جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی ) بر مبنای کای واحد (000ر88) ریال محاسبه می شود.

3- ضریب کای خدمات پاراکلینیک شامل پرتو پزشکی (سونوگرافی، رادیولوژی (آنالوگ،DR و CR)، اسکن ایزوتوپ، رادیوتراپی، سی تی اسکن و MRI)، آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1394 بر مبنای کای (000ر88) ریال محاسبه می شود.

د) هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 1394،برای بیمارستان های درجه یک ،یک تختی 2میلیون و166هزار ریال ،برای بیمارستان های درجه دو یک تختی یک میلیون و733هزار ریال ،برای بیمارستان های درجه سه یک تختی یک میلیون و300هزار ریال و برای بیمارستان های چهار تختی 866هزار ریال اعلام شده است .

سایر هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 94از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت قابل دسترسی است .

تبصره 1- پرداخت سازمان های بیمه گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره 2- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 3- داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند.

هـ) تعرفه هتلینگ برای تمامی بیمارستان های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، مراکز خیریه و مراکز دولتی غیر دانشگاهی در سال 1394، برای بیمارستان های درجه یک ،یک تختی 2میلیون و849 هزار ریال ،برای بیمارستان های درجه دو یک تختی 2میلیون و279هزار ریال ،برای بیمارستان های درجه سه یک تختی یک میلیون و 709هزار ریال وبرای بیمارستان های درجه چهار یک تختی یک میلیون یکصدو 40 هزار ریال اعلام شده است .

سایر تعرفه هتلینگ برای تمامی بیمارستان های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، مراکز خیریه و مراکز دولتی غیر دانشگاهی در سال 1394،از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت قابل دسترسی است .

تبصره- خرید خدمات سازمان های بیمه گر پایه از بیمارستان های بخش مذکور به نرخ مصوب بیمارستان های دولتی خواهد بود.

2- خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1394 به شرح زیر تعیین می شود:

الف - سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد و برای سایر بیمه شدگان معادل شش درصد تعیین می گردد.

ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی کمافی السابق به ترتیب معادل پنج درصد و ده درصدخواهد بود.

ج- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای 7 و 8 کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت) معادل بیست درصد و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یاد شده) معادل پانزده درصد تعیین می شود.

تبصره1- مابه التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا سی درصد برای خدمات سرپایی و 10 درصد برای خدمات بستری به ترتیب مطابق بندهای فوق الذکر از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان های بیمه گر به نسبت عملکرد پرداخت خواهد شد تا نسبت به اجرای خودپرداخت (فرانشیز) فوق الذکر اقدام کنند.

تبصره2- خودپرداخت (فرانشیز) تعدیلی فوق الذکر صرفا در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی قابل اجرا می باشد و در سایر بیمارستان ها خودپرداخت (فرانشیز) بیماران کما فی السابق در خدمات سرپایی سی درصد و در خدمات بستری ده درصد خواهد بود.

تبصره 3- در شهرستان هایی که بیمارستانها تنها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می باشد مابه التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) نسبت به تعرفه دولتی از محل منابع طرح تحول نظام سلامت پرداخت می شود.

3- نرخ حق بیمه درمان در سال 1394 مطابق با مفاد بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر خواهد بود:

الف - صندوق های بیمه کارکنان کشوری و لشگری:

1- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه سرپرست ذکور در سال 1394، معادل شش درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به شرح زیر تعیین می شود:

1-1- بیمه شده شاغل دو درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین (7/1) درصد حقوق.

2-1- دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه شده.

3-1- بقیه به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارکنان دولت (30405) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

2- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین (7/1) درصد و بقیه تا شش درصد مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار است.

تبصره - در صورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها معادل حداقل حقوق و مزایای قانون کار تعیین می شود.

3- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.

4- مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت 6 درصد دو برابرحداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نکند.

ب- حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل شش درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین و صد در صد آن توسط دولت تأمین می شود.

تبصره - در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده و خانواده آنها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نمی باشد، پوشش بیمه ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (3) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان پذیر است.

ج- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می شود.

د- نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1394 برای سایر گروهها (صندوق های بیمه ایرانیان، کارکنان وظیفه، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان) برابر دویست و هفتاد هزار ریال (000ر270) ریال به شرح زیر تعیین می شود:

1- سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هریک معادل پنجاه درصد سرانه مصوب است.

تبصره 1- در مورد گروه های نیازمند موضوع تبصره بند (2) تصویب نامه شماره 74515/ت40302ک مورخ 13/5/1387 میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) براساس دستورالعمل مشترک سازمان بیمه سلامت ایران،کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا رأسا توسط سازمان بیمه سلامت ایران تعیین می گردد. حداقل مشارکت بیمه شدگان فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد است.

تبصره 2- حداکثر مدت اعتبار میزان بخشودگی برای سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)یا سازمان بهزیستی کشور دو ساله است.

تبصره 3- خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (20000) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (20000) نفر جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (20000) نفر ملحق گردیده اند (براساس تقسیمات وزارت کشور) کماکان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام سطح بندی مربوط استمرار خواهد یافت. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند از طریق این نهاد بیمه شوند.

تبصره 4 - صددرصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1394 برای بیماران خاص تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان توسط دولت تأمین می شود.

2- حق بیمه افراد تبعی درجه (2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب پرداخت می شود.

3- حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل دو نهم (9/2) مازاد بر حق بیمه مصوب پرداخت می شود.

4- شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

5- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

6- یک پنجم سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و بقیه آن توسط دولت تأمین می شود.

7- پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران براساس مفاد بند (د) ماده (28 )قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.

تبصره - پوشش بیمه ای اتباع بیگانه سایر اقشار (دانشجویان، طلاب و خانواده شهدا) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است.

4- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1394 لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 16/2/1394 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

ارسال شده توسط : احمد سروری - تاریخ درج : 1394/02/21 20:43:26گزارش به ناظر

کانال تلگرام

تبلیغات

پرداخت آنلاین قبوض

پرداخت آنلاین قبوض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل
از طریق سامانه fe.are.ir

مهندسی رایانه گستر آرش
توليد كننده نرم افزار هاي كاربردي و تحت وب، دارنده مدرك مشاور رسمي در زمينه اينترنت و پورتال و مشاوره مديريت از سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
تلفن تماس:09153034562
www.are.ir
عرضه مستقيم
عرضه مستقيم عسل ناب باخرز از توليد به مصرف
شرکت تولیدی توزیعی عسل دامنه باخرز
احمد آرش
همراه : 09158133945
نرم افزارآب بها

نرم افزاری ايده ال براي انجام كليه امور شركت هاي آب و فاضلاب روستايي

منبع: www.are.ir

فونت باركد

ابزاري مناسب جهت توليد باركد هاي Code 128 و EAN-13

منبع: www.are.ir

محمد عبدالهی

وکیل پایه یک دادگستری
شماره تماس : 09155157940

تدریس خصوصی

ریاضی و فیزیک دبیرستان و دانشگاه
احمد سروری 09158289249

كلينيك خودرو آرش

انژکتور، دياگ،  تنظيم موتور، سنسورها ، ECU، تسمه تايم، فيلر گيري و ....
باخرز ، گاراژ اسدی
تلفن : 09154152432

آمار وب سایت

تـعداد بــازدیـد کل : 9854485
تعداد بـازدید سال : 603479
تـعداد بــازدیـد ماه : 47971
تعداد بازدید هفته : 32481
تعداد بازدید دیـروز : 9655
تعداد بازدید امـروز : 368
تـعداد کـل مطالب : 3725
تعداد افـراد آنــلاین : 495

اطلاعات مرورگر شما

آی پی            : 34.232.62.209
مرورگر           : Unknown
ورژن              : 0.0
سیستم عامل : Others